Jakie są funkcje sprawozdania finansowego?

Możemy wskazać cztery podstawowe funkcje sprawozdania finansowego:

 • Funkcja informacyjna
 • Funkcja dokumentacyjna
 • Funkcja analityczna
 • Funkcja kontrolna

Jakie są cechy sprawozdania finansowego?

Dane zawarte w dokumencie są ważne oraz stanowią podstawę do podejmowania decyzji przez odbiorców. Przedstawione poniżej reguły maja swoje odzwierciedlenie zarówno w ustawie o rachunkowości (u.o.r.) jak również w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

Sprawozdanie powinno charakteryzować się następującymi cechami:

 • Rzetelność – rzetelnie prowadzone księgi rachunkowe oraz dokumentacja źródłowa, potwierdzone inwentaryzacją.
 • Zgodność z treścią ekonomiczną (przewaga treści nad formą) – informacje wiernie odzwierciedlają sytuację gospodarczą, nie tylko pod względem rachunkowym i formalnym.
 • Istotność – informacja nie jest nadmiernie rozbudowana, koncentruje się na najważniejszych zagadnieniach, pozwala prawidłowo ocenić przeszłe zdarzenia.
 • Ciągłość – przyjęte zasady wyceny i grupowania operacji gospodarczych należy stosować w sposób ciągły. Raporty przygotowywane na ich podstawie za kolejne lata musza być porównywalne.
  Porównywalność – informacje są porównywalne – różne okresy oraz inne podmioty.
 • Ostrożność – składniki majątku oraz zobowiązania są wyceniane rozsądnie. Przychody ujmujemy gdy są pewne, a koszty gdy prawdopodobne.
 • Zrozumiałość – informacje są jednoznaczne, co pozwala na prawidłowe odczytanie sprawozdania i analizę zawartych w nim danych.
 • Prawdziwość – zawarte informacje są zgodne z faktycznymi zdarzeniami gospodarczymi.
 • Przejrzystość – informacje przedstawione są w sposób uporządkowany zgodnie z obowiązującymi wzorami i zaleceniami.
 • Wiarygodność – informacje wiernie odzwierciedlają rzeczywistość gospodarczą, nie zawierają błędów rachunkowych, są bezstronne i obiektywne.
 • Kompletność – wpływa na wiarygodność. Informacje uwzględniają skutki wszystkich zdarzeń mających miejsce w danym okresie.
 • Sprawdzalność – możliwość szybkiej weryfikacji danych liczbowych z dokumentami źródłowymi.
 • Neutralność – informacje nie mogą być tendencyjne tzn. nie powinny mieć wpływu na podejmowanie konkretnych decyzji.
 • Terminowość – Sprawozdanie jest sporządzone, zatwierdzone i złożone w terminach przewidzianych przepisami prawa.

Jakie są elementy sprawozdania finansowego?

Sprawozdanie finansowe jest niewątpliwie najważniejszym dokumentem publikowanym przez jednostkę. Zgodnie z Art. 45 u.o.r. jest ono sporządzane na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz na inny dzień bilansowy. Ustawa o rachunkowości określa elementy sprawozdania finansowego. Wszystkie informacje zawarte są w załącznikach do ustawy. Poniżej zamieszczono informację o poszczególnych elementach sprawozdania oraz podmiotach obowiązanych do sporządzenia poszczególnych elementów.

Bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa – Art. 45 ust. 2 oraz art. 46-48 u.o.r. – Wszystkie podmioty prowadzące księgi rachunkowe

Rachunek przepływów pieniężnych, Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym – Art. 48a-48b u.o.r. – Jednostki, których sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z art. 64 u.o.r.

Sprawozdanie z działalności – Art. 49 u.o.r. – Spółki kapitałowe (akcyjne i z o.o.), komandytowo-akcyjne, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwa reasekuracji wzajemnych, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, spółki jawne i komandytowe, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczona odpowiedzialność są spółki kapitałowe i inne jednostki wymienione w przepisach.

Bilans – dokument zawierający zestawienie majątku jednostki (Aktywa) oraz źródła jego finansowania (Pasywa). Bilans sporządzany jest na określony dzień. Aktywa ułożone są wg wzrastającej płynności, natomiast pasywa wg wzrastającej wymagalności.

Rachunek zysków i strat – zestawienie przychodów i poniesionych kosztów, z uwzględnieniem obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego. RZiS możemy sporządzić zarówno w wersji porównawczej jak i kalkulacyjnej. Sporządzany jest za okres.

RZiS wariant porównawczy – grupuje koszty wg rodzaju.

RZiS wariant kalkulacyjny – grupuje koszty wg miejsc powstawania.

Informacja dodatkowa – obejmuje wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Umieszczamy tutaj szczegółową informację identyfikującą jednostkę, przyjęte zasady (politykę) rachunkowości oraz bliższe przedstawienie składników i pozycji sprawozdania finansowego.

Rachunek przepływów pieniężnych – zestawienie przepływów środków pieniężnych (wydatków i wpływów) w podziale na trzy podstawowe obszary działalności: operacyjną, inwestycyjną i finansową. Raport można sporządzić wg dwóch metod: bezpośredniej i pośredniej. Dostarcza informacji o źródłach pozyskania gotówki i kierunkach wydatków.

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym – zawiera informację o zmianie poszczególnych składników kapitału (funduszu) własnego. Dostarcza informacji na temat źródeł samofinansowania jednostki.

Sprawozdanie z działalności – obejmuje znaczące informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej oraz ocenę uzyskanych efektów i czynniki ryzyka czy opis zagrożeń.