Jak określić rok obrotowy?

Jak określić rok obrotowy?

Na początku określamy rok obrotowy dla danej jednostki.

Zgodnie z definicją legalną zamieszczoną w art. 3 ust. 1 pkt 9 u.o.r. przez rok obrotowy „rozumie się przez to rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę. Jeżeli jednostka rozpoczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to można księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny. W przypadku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy”

Rok obrotowy nie zawsze musi pokrywać się z rokiem kalendarzowym, nie ma również wymogu aby trwał 12 miesięcy. Istotny jest fakt, że informacja ta musi zostać zawarta w umowie lub statucie jednostki.

Kiedy rok obrotowy jest dłuższy niż 12 miesięcy?

Jeżeli działalność została rozpoczęta w drugiej połowie roku obrotowego. Sytuację obrazują zamieszczone poniżej dwa przykłady:

  • Przykład 1. Jednostka rozpoczęła działalność 15.07, a jej rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy okres będzie od 15.07.200X do 31.12.200X+1 czyli prawie 18 miesięcy.
  • Przykład 2. Jednostka rozpoczęła działalność 15.02, a jej rok obrotowy trwa od 01.07.. do 30.06. Pierwszy okres będzie od 15.02.200X do 30.06.200X+1. 15.02 wypada w drugiej połowie roku obrotowego.

Jeżeli został zmieniony rok obrotowy u.o.r. jasno określa, że pierwszy rok po zmianie będzie dłuższy niż 12 miesięcy. Istotnym jest, że nie można zmienić roku obrotowego w trakcie jego trwania.

  • Przykład 1. Rok obrotowy jednostki pokrywał się z rokiem kalendarzowym. Została podjęta decyzja o zmianie roku obrotowego, co zostało uwzględnione w umowie. Okres po zmianie od 01.02. do 31.01. Pierwotny okres od 01.01.200X do 31.12.200X. Okres po zmianie od 01.01.200X+1 do 31.01.200X+2, czyli 13 miesięcy.
  • Przykład 2. Rok obrotowy jednostki pokrywał się z rokiem kalendarzowym. Została podjęta decyzja o zmiennie roku obrotowego, zmiana została uwzględniona w umowie. Okres po zmianie od 01.12. do 30.11. Pierwotny okres od 01.01.200X do 31.12.200X. Okres po zmianie od 01.01.200X+1 do 30.11.200X+2, czyli 23 miesiące. Jest to najdłuższy możliwy rok obrotowy.

Czy rok obrotowy pokrywa się z rokiem podatkowym?

Rok obrotowy w ujęciu podatkowym.

Zgodnie z u.o.r. rok obrotowy stosowany jest również do celów podatkowych. Prawo podatkowe ma także swoje definicje roku podatkowego. Pojawiają się dwa pojęcia „rok obrotowy” oraz „rok podatkowy” -obie definicje pokrywają się w większości przypadków.

Zgodnie z art. 11 Ordynacji podatkowej (o.p.) rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej.

Zgodnie z art. 8 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (u.p.d.o.p) rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych.

Szczególnym przypadkiem jest zmiana roku obrotowego i jej skuteczne zgłoszenie organom podatkowym. Zmiana roku obrotowego wymaga zmiany umowy lub statutu. Brak jest możliwości zmiany w tacie obecnie obowiązującego okresu.